Dążenie płacy minimalnej do 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia

W roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło według propozycji rządu 2000 zł. Kwota ta stanowiłaby 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na r.

Związki zawodowe od dawna postulowały podniesienie płacy minimalnej do takiego poziomu, aby wynosiła ona co najmniej 50 % przeciętnego wynagrodzenia. Taką obietnicę składał Donald Tusk, później podtrzymała ją Ewa Kopacz. Obecny rząd deklaruje się jako jeszcze bardziej propracowniczy niż poprzednie rządy, więc związkowcy liczą na to, że w końcu zostanie wprowadzony proponowany przez nich mechanizm połowy wartości średniego wynagrodzenia dla płacy minimalnej, W roku płaca minimalna stanowiłaby 50 % przeciętnego wynagrodzenia, gdyby wynosiła 2150 zł.

Dlatego propozycja rządowa chociaż nie do końca spełnia postulaty wysuwane od lat satysfakcjonuje przedstawicieli związków zawodowych, gdyż  tempo podwyżek proponowane przez rząd pozwala im przypuszczać, ze oczekiwane 50% spełni się w niedługim czasie.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Szacuje się, że na podwyżce płacy minimalnej skorzysta 1,3 mln pracowników. Płaca minimalna dotyczy  pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (na cały etat).

Minimalne wynagrodzenie jako procent przeciętnego wynagrodzenia waha się w krajach Unii Europejskiej od ok. 33 % do ponad 50%. Najlepsze wskaźniki pod tym względem notuje się w Słowenii, Grecji i Turcji. Natomiast płacę minimalną w wysokości niewiele ponad 33% przeciętnego wynagrodzenia odnotować można w Czechach, Estonii, Słowacji czy Hiszpanii.
Podwyższenie płacy minimalnej będzie widoczne w rozliczeniu pit, gdyż wielu pracowników będzie miało wyższe przychody zarówno z pracy zasadniczej, jak i z innych świadczeń. Rozliczenie pit online ułatwi nam program pit .