Nowe wzory deklaracji PIT obowiązujące dla rozliczenia pit w 2019 roku

Wzory niektórych deklaracji pit 2020 dla rozliczeń pit w roku będą się różniły od dotychczas obowiązujących. Wprowadzane są też zupełnie nowe formularze. Odpowiednie rozporządzenia w tej sprawie zostały wydane przez Ministra finansów w marcu 2020 roku.

Minister finansów wydał w dniu 24 marca 2020 roku rozporządzenie zmieniające wcześniejsze rozporządzenie z dnia 26 listopada roku dotyczące  wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie pit – podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dniu 25 marca 2020 r. Minister finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 24 listopada w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z tymi rozporządzeniami zostają wprowadzone nowe wzory niektórych formularzy pit 2020, które będą miały zastosowanie do rozliczenia rocznego pit w roku . Deklaracje pit w brzmieniu nadanym wspomnianym rozporządzeniem, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Wprowadzone zostały wzory z numerem 1 deklaracji PIT/BR oraz deklaracji PIT/DS. Związane są one ze zmianami w zakresie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową oraz działów specjalnych produkcji rolnej.

PIT/BR (1)  – Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2020 r.

PIT/DS (1) – Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2020 r.

W innych  formularzach zostały wprowadzone zmiany, w związku z czym nowe wzory otrzymały kolejne numery (podawane w nawiasach przy nazwie deklaracji).

PIT/D (26) – Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)

PIT/O (22) – Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

PIT-36 (23) – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2020 r.

PIT-36L(12) – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

PIT-37 (23) – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

PIT-28B (14) – Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 kwietnia 2020 roku i weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia – obowiązuje od 2 kwietnia 2020 roku.

Nowych wzorów deklaracji nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu obowiązującym dotychczas. W takim przypadku za prawidłowe uznaje się zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.