PIT 2020 online: ulga prorodzinna i warunki jej dostępności

PIT , podobnie jak to było z wcześniejszymi rozliczeniami podatkowymi, oferuje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej prorodzinnej w ramach rozliczenia podatku dochodowego. Można się spodziewać, iż zgodnie z tą wieloletnią już tradycją, miliony naszych współobywateli skorzystają z tego odliczenia, a propagacja oprogramowania podatkowego w rodzaju PIT online przyczyniając się do uproszczenia samego rozliczenia podatkowego, przyczyni się jednocześnie do łatwiejszego rozliczania ulgi na dzieci w naszych rocznych zeznaniach podatkowych. Należy jednak mieć na uwadze pewne wymogi formalne, które należy spełnić w przypadku ubiegania się o to odliczenie.

Formalne wymogi dotyczące ulgi podatkowej PIT podzielić można na osiem podstawowych kategorii. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka każdej z nich.

Możliwość odliczenia podatkowego na dzieci w PITy program jest bezpośrednią konsekwencją dysponowania władzą rodzicielską nad dziećmi, ewentualnie wypełniania wobec nich roli opiekuna prawnego lub stanowienia dla dziecka instytucji rodziny zastępczej.

W przypadku, jeśli dzieci pobierają socjalną rentę lub zapomogę pielęgnacyjną odliczenie w PIT jest możliwe niezależnie od ich aktualnego wieku.

W ramach ulgi prorodzinnej można rozliczać także dzieci uczące się do dwudziestego piątego roku życia.

Odliczenie prorodzinne w PIT online dotyczy pełnych miesięcy kalendarzowych — możliwe jest do zastosowania także, gdy w trakcie miesiąca nastąpiła zmiana w statusie władzy rodzicielskiej. W takim wypadku dzienny limit ulgi określa się poprzez podzielenie limitu miesięcznego przez trzydzieści.

Jeśli w trakcie sprawowania opieki nad dzieckiem w konsekwencji zmiany praw rodzicielskich albo opieki rodzicielska władza przeszła na inna osobę, każdy z rozliczających się podatników ma prawo do odliczenia w wymiarze jednej trzydziestej wartości miesięcznej odliczenia w przeliczeniu na każdy dzień sprawowania opieki.

Ulga prorodzinna dotyczy łącznie opiekunów dziecka — jej kwota może być podzielona w dowolnej proporcji między opiekunami, co następuje zazwyczaj w efekcie dobrowolnej umowy.

Korzystanie przez dziecko z opodatkowania w formie podatku liniowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w razie prowadzenia działalności gospodarczej jest wykluczone w razie ubiegania się przez rodziców o odliczenie prorodzinne.

Rozliczenie ulgi prorodzinnej może zostać przeprowadzone jedynie przez podatnika (nie może tego dokonać płatnik).