Przedawnienia podatkowe – planowane nowelizacje

Aktualnie obowiązujące przepisy Ordynacji podatkowej przewidują termin przedawnienia zaległości podatkowych po upływie 5 lat. Nowelizacja przepisów dąży do większego sprecyzowania terminów.

Robiąc rozliczenie pit musimy pamiętać o poprawności niezależnie od tego, czy zdecydowaliśmy rozliczyć pit online czy w formie papierowej i  jaki pit nas obowiązuje: pit 37, pit 36, pit 28, pit 38 czy inny. Organy podatkowe mają prawo sprawdzania  naszych zeznań.podatkowych w określonym przedziale czasowym. Aktualnie zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej termin przedawnienia dla większości podatników wynosi pięć lat. Przez pięć lat musimy przechowywać dokumenty dotyczące naszych przychodów oraz uprawniające do ulg i odliczeń. W ramach pięcioletniego terminu organ podatkowy ma obowiązek podjąć ostateczną decyzję dotyczącą wymiaru oraz dokonać poboru podatku. Jednakże w praktyce termin ten bywa wydłużany nawet do kilkunastu lat. Wynika to z dużej swobody w przerywaniu lub zawieszaniu terminu przedawnienia.

Autorzy zakładanych aktualizacji wychodzą z założenia, że podatnik powinien mieć zagwarantowany sztywny termin, po upływie którego jego rozliczenie podatkowe nie będzie kwestionowane pod względem poprawności. Stanie się to możliwe po wprowadzeniu  ograniczenia możliwości zawieszania lub przerywania biegu terminu przedawnienia. Zawieszenie lub przerwanie biegu terminu wymiaru nie powinno zależeć od organu podatkowego. Nie można zupełnie wykluczyć możliwości zawieszenia, ale mogłoby to następować tylko z przyczyn obiektywnych, wyraźnie określonych, takich jak np.śmierć podatnika, złożenie skargi do sadu administracyjnego, wystąpienie do innego państwa o uzyskanie informacji niezbędnej do oszacowania opodatkowania. Szczegółowe przepisy winny określać maksymalne okresy przedłużania przedawnień.

Ograniczenia o podobnym charakterze dotyczyłyby również terminów przedawnienia poboru.

Proponowane jest wprowadzenie do Ordynacji podatkowej generalnej zasady, że prawo do wymiaru podatku wygasa po upływie trzech lat. Pewne sytuacje byłyby wyjątkami od tej zasady. Dotyczyłyby one podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej czy też podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł oraz daniny związanej ze sprzedażą nieruchomości.

W założeniach znowelizowanej Ordynacji podatkowej termin przedawnienia poboru nie byłby zmieniony, czyli nadal obowiązywałby okres pięcioletni.

Nad przygotowaniem do wprowadzenia zmian w Ordynacji podatkowej pracuje Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. Projekt nowelizacji został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.