Rozliczenie PIT 2019 online a prawo podatkowe i podatek – nowa forma, niezmienne treści

Już niebawem, po świąteczno-noworocznym rozluźnieniu, dla wielu z nas rozpocznie się okres przygotowań do corocznego rozliczenia z fiskusem. Rozliczenie roczne PIT,  niewątpliwie wręcz strywializowane wygodą jaką zapewnia pierwszy lepszy program PIT, wciąż pozostaje jednym z najważniejszych aspektów naszych relacji z państwem. Jest to aspekt precyzyjnie zdefiniowany.

Rozliczanie PIT online nie niesie z sobą żadnych zmian w naszych obowiązkach wobec Urzędu Skarbowego – sprawia jedynie, iż wiele z nich można znacząco uprościć a niekiedy zautomatyzować. Dlaczego jednak nie być obywatelem świadomym swych praw i obowiązków – nawet jeśli doraźnie świadomość ta wydaje się zbędna? Naturalnie wszyscy ci, którzy radzą: rozlicz PIT online, mają całkowitą rację. Dlaczego jednak nie mielibyśmy wiedzieć, co właściwie robimy wypełniając deklarację podatkową. Oto podstawy dla dociekliwych.

Prawo podatkowe

Termin prawo podatkowe odnosi się do zespołu norm prawnych sankcjonujących obciążenia podatkowe. Jest odrębną gałęzią prawa, ponieważ posiada swoiste dla siebie: przedmiot, podmiot, metodę, funkcję oraz zasady regulacji. Przedmiotem prawa podatkowego są stosunki pomiędzy jednostką i państwem w zakresie obowiązku podatkowego. Podmiotami są dłużnik (jednostka) i wierzyciel (państwo) podatkowy. Metoda regulacji określona jest jako władztwo oraz podporzadkowanie podatnika organom podatkowym (mamy tu do czynienia z nierównorzędnością podmiotów). Funkcją regulacji prawa podatkowego jest redystrybucja, czyli przepływ środków w postaci podatków od jednostek do państwa. Prawo podatkowe ma również swoje ogólne zasady. Przy całej swej odrębności, prawo podatkowe zachowuje związki z innymi gałęziami prawa: prawem finansów publicznych, gdzie jest instrumentem polityki fiskalnej oraz gospodarczej i społecznej; prawem cywilnym, gdyż obowiązek podatkowy powstaje zwykle jako konsekwencja realizacji normy prawa cywilnego; prawem administracyjnym, z uwagi na podobieństwo procedur i ustroju organów.

Podatek

Podatek to świadczenie o następującej charakterystyce: pieniężne, publicznoprawne, wynikające z ustawy, nieodpłatne (bez świadczenia wzajemnego), przymusowe, bezzwrotne, należne jedynie Skarbowi Państwa, województwu, powiatowi lub gminie. Tradycyjnymi cechami podatku są: przedmiot, czyli sytuacja warunkująca powstanie obowiązku podatkowego (przychód, dochód, obrót, majątek); podmiot (bierny-dłużnik oraz czynny-wierzyciel); podstawa opodatkowania; stawka podatkowa; ulgi i zwolnienia; tryb poboru.

 

Nowa minimalna stawka godzinowa

12 PLN wynosi wysokość nowej minimalnej stawki godzinowej. Od 2020 roku za godzinę pracy nie wolno będzie płacić mniej niż 12 zł, a po waloryzacji – około 13 zł. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę.

Kogo dotyczy minimalna stawka godzinowa

Stawka godzinowa obejmuje osoby zatrudnione na podstawie  umów-zlecenia i umów o świadczenie usług bez względu na to, w jaki sposób jest ustalane wynagrodzenie: według stawki godzinowej, tygodniowej, czy miesięcznej. Dotyczy także osób samozatrudnionych, które jednoosobowo świadczą usługi dla firm.

Przewidziane są wyłączenia obowiązku stosowania minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę. Wyłączenia dotyczą m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek.

Minimalna stawka nie będzie też stosowana w przypadku zlecenia, w przypadku gdy wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu. W takim przypadku zleceniobiorcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej i sposób wypłaty

Minimalna stawka określona została na 12,00 PLN brutto za godzinę. Kwota ta będzie waloryzowana co roku – jej wysokość będzie zależna od dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak więc już  w 2020 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie około 13 PLN za godzinę, ponieważ obowiązywała będzie  nowa kwota wynagrodzenia minimalnego (2000 PLN brutto). W ustawie określono też sposób wypłaty wynagrodzenia wynikającego z zastosowania minimalnej stawki godzinowej. Obowiązywać będzie  wypłata go w formie pieniężnej, co najmniej raz w miesiącu. Ma to zapobiegać nadużyciom ze strony zleceniodawcy, który mógłby nakłaniać zleceniobiorcę do przyjęcia wynagrodzenia w innej formie, np. w formie produktów firmy.

Inne zmiany

Nowelizacja ustawy o minimalnej stawce godzinowej wprowadza też korzystną dla młodych pracowników zmianę: likwiduje możliwość różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę uzależnionego od stażu pracy. Dotychczas dla pracownika rozpoczynającego pracę stawka minimalnego wynagrodzenia była obniżona o 20%. Od 2020 roku wszyscy pracownicy – niezależnie od ich stażu pracy – będą mieli prawo do uzyskania minimalnego wynagrodzenia w tej samej wysokości.

Ustawa reguluje też sprawę dodatku za pracę w porze nocnej, który nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia.

Kontrola przepisów

Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej powierzono Państwowej Inspekcja Pracy. PIP będzie mogła sprawdzać ( bez uprzedzenia przedsiębiorców  o każdej porze dnia i nocy), czy i w jaki sposób kontrolowana firma  wypłaca minimalną stawkę godzinową, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości będzie wydawała polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości.

Za naruszenie nowych przepisów w ustawie przewidziano sankcje Za wypłacanie wygrodzenia w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej będzie grozić kara grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Rozliczenie PIT

Przychód w kwocie uwzględniającej minimalną stawka godzinowa 12 zł stanowi kwotę brutto. Od tej kwoty co do zasady należy odliczyć należne składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych i dopiero wtedy otrzymamy kwotę netto do wypłaty. Dokonując rozliczenia pit 2020 (rozliczenie pit 36, rozliczenie pit 37) będziemy wykazywać należne składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty uzyskania przychodu i należny podatek. Program pit online 2020 ułatwi  rozliczenie z fiskusem. Jeśli wybierzemy rozliczenie pit online bez krs, będziemy mogli wpisać krs organizacji, dla której chcemy przeznaczyć 1% podatku.