Rozliczenie PIT online 2019

Bezrobocie i problemy ze znalezieniem pracowników

Stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się obecnie na poziomie 9,2 %. Mimo takiej sytuacji, blisko 41 proc. pracodawców ma problem z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do poziomu jednocyfrowego. Mimo zmniejszającej się stopy bezrobocia, liczba bezrobotnych w końcu maja roku wyniosła  1 459,7  tys. osób Główny Urząd Statystyczny podał, że w maju 2020 stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 5,7 proc. w wielkopolskim do 15,0 proc. w warmińsko-mazurskim.

W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych udział kobiet wyniósł 52,3 % w końcu maja r. Zwiększył się udział osób bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji zawodowych do 31,0 % oraz – osób bez prawa do zasiłku do 86,4 proc. Zmniejszył się odsetek osób dotychczas niepracujących do 15,1 %. Udział bezrobotnych absolwentów nie uległ istotnej zmianie i wyniósł 3,0 %.

W maju liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 154,4 tys. Najliczniejszą grupę stanowią ciągle osoby rejestrujące się po raz kolejny, a ich udział w nowo zarejestrowanych ogółem wynosi obecnie 78,8 %.

Z ewidencji bezrobotnych w maju roku skreślono 219,4 tys. osób. Główną przyczynę wyrejestrowania stanowiło podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru bezrobotnych skreślono 105,9 tys. osób.

W maju do urzędów pracy zgłoszono 126,3 tys. ofert zatrudnienia. Oferty z sektora publicznego stanowiły 9,5 proc. ogółu ofert.

W końcu maja oferty zatrudnienia niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc stanowiły 21,3 proc. ogółu ofert.

Mimo takich danych o bezrobociu pracodawcy skarżą się na brak rąk do pracy. Z corocznego raportu „Niedobór talentów”, przygotowywanego przez ManpowerGroup wynika, że 41 proc. pracodawców ma kłopoty z zatrudnieniem na wolnych stanowiskach. Liczba pracodawców, którzy mają trudności z pozyskiwaniem pracowników od kilku lat rośnie.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w Polsce najtrudniej pozyskać do pracy wykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz inżynierów. W ciągu ośmiu lat prowadzenia badania prawie zawsze byli pierwsi na liście poszukiwanych pracowników. W skład tej grupy zawodowej wchodzą m.in. mechanicy, elektrycy, hydraulicy, spawacze, stolarze, kucharze, drukarze, murarze, cieśle, monterzy. Na drugim miejscu już od kilku lat znajdują się inżynierowie. Wyniki badań w ostatnich siedmiu latach wskazują na stały i rosnący problem polskich firm z pozyskiwaniem pracowników z tym wykształceniem. Następne pozycje zajmują: technicy, pracownicy działów IT, kierowcy. Na dalszych pozycjach znajdują się operatorzy produkcji/ maszyn, pracownicy księgowości i finansów, członkowie zarządu, przedstawiciele handlowi i niewykwalifikowani pracownicy fizyczni.

Pracodawcy pytani o przyczyny problemów ze znalezieniem pracowników najczęściej wymieniają brak umiejętności technicznych kandydatów. Na kolejnym miejscu znalazły się: brak dostępnych kandydatów, brak doświadczenia i zbyt wysokie oczekiwania finansowe. Standardem są: brak motywacji do zmiany pracy, wygórowane oczekiwania finansowe, niewystarczające kwalifikacje. Bieżąca sytuacja rynku pracy w danej branży ma mniejsze znaczenie.

Przykładem z ostatnich miesięcy może być sytuacja w sektorze finansowym, gdzie w wyniku  zwolnień grupowych pojawiło się na rynku pracy wiele osób bezrobotnych z kwalifikacjami i doświadczeniem. Jednak różnice w oczekiwaniach pracodawców sprawiają, że przejście z jednej instytucji do innej sprawia problemy i nie zawsze jest możliwe.

 

PIT/BR Informacja o odliczeniu kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym

Deklaracja PIT/BR stanowi załącznik do zeznań: PIT-36 i PIT-36L. Przeznaczona jest do wypełnienia przez  podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, korzystających z odliczenia od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, zwanych „kosztami kwalifikowanymi”, na zasadach określonych w art. 26e ustawy.

Nowy formularz PIT/BR został wprowadzony na mocy rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 24 marca 2020 r., które  zmienia dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to wzór numer 1, co oznaczone jest cyfrą 1 w nawiasach obok nazwy druku PIT/BR na każdej stronie formularza na dole strony

Małżonkowie, niezależnie od tego, w jaki  sposób rozliczać będą roczny pit 2020 (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), powinni złożyć odrębne załączniki PIT/BR.

Na formularzu PIT/BR część A przeznaczona jest na wpisanie danych identyfikacyjnych podatnika.

Rubryki części B przeznaczone są na wpisanie odliczeń od podstawy obliczenia podatku tzw. kosztów kwalifikowanych.

W części C wpisywane są rodzaje działalności badawczo-rozwojowej, w ramach której podatnik ponosi koszty kwalifikowane.

Część D przeznaczona jest dla tych podatników, którzy zaznaczyli kwadrat nr 1 w poz. 21, na podanie danych jednostki naukowej. Należy wpisać dane jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2020 r. poz. 1620, z późn. zm.), z którą podatnik zawarł umowę lub porozumienie, na podstawie której(ego) są prowadzone badania podstawowe.

Może się zdarzyć, że podatnik zawarł wiele umów z wieloma jednostkami naukowymi i część D jest niewystarczająca do podania danych o wszystkich jednostkach naukowych, z którymi podatnik zawarł umowę lub porozumienie. Należy w takim przypadku wypełnić kolejny jeden lub więcej załączników PIT/BR. W dodatkowych załącznikach podaje się tylko identyfikator podatkowy NIP podatnika oraz brakujące dane w części D.

Wzór formularza PIT/BR zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów ogłoszonym w Dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 kwietnia 20207roku stosuje się od 2 kwietnia 2020 roku do uzyskanych dochodów (lub poniesionych strat) od 1 stycznia roku.

Można go składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, wypełniając pit 2020 przez internet.

 

Błędy w PIT-11 i innych informacjach płatników

Pit-11 jest informacją wystawianą przez płatnika po zakończeniu roku podatkowego. Jak w każdej innej deklaracji podatkowej i tu możemy spotkać pomyłki, które należy skorygować zgodnie z obowiązującymi regułami.

Pomyłki popełnione przy sporządzaniu informacji przez płatnika (PIT-4R, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R), mogą być zauważone przez podmiot wystawiający jak i przez podatnika. Korekty PIT-11 podatnik nie może dokonać samodzielnie. Jeśli zauważy w otrzymanej od płatnika informacji błędy, powinien zgłosić swoje zastrzeżenia wystawcy informacji.

Przyczyną błędów w informacji PIT-11  może być:

  • niewłaściwe dokonanie obliczeń zarówno w trakcie roku jak i w rozliczeniu rocznym pit po zakończeniu roku podatkowego,
  • nieprawidłowości w przekazanych płatnikowi informacjach, dane niezgodne ze stanem faktycznym, zdezaktualizowane,
  • nieprawidłowe wpisanie danych osobowych.

 

Najczęściej spotykane błędy w informacjach płatników to:

  • wpisanie należnej kwoty przychodu w wysokości, jaka powinna być wypłacona w danym roku, mimo iż faktycznie nie została wypłacona podatnikowi,
  • wpisanie kwoty zaliczek w wysokości należnej, których płatnik nie pobrał, ewentualnie pobrał, ale nie wpłacił na rachunek urzędu skarbowego
  • niewłaściwe naliczanie kosztów uzyskania przychodów, a w konsekwencji też zaliczek na podatek (jeśli płatnik nie uzyska odpowiednich oświadczeń od podatnika, które konieczne są do ustalenia prawidłowej wysokości kosztów podatkowych.
  • błędy w danych osobowych

 

Jeżeli płatnik zatrudnia tego samego pracownika na podstawie dwóch lub więcej umów, przygotowuje tylko jedną informację PIT-11. Błędem jest wystawienie w takim przypadku kilku deklaracji

Wszystkie te nieprawidłowości można skorygować zgodnie z przyjętymi zasadami. Regułą jest składanie informacji zgodnie ze stanem faktycznym danego roku podatkowego. Dopuszczalna jest więc korekta w przypadku, gdy w związku z błędem rachunkowym podane zostały wartości niezgodne ze stanem faktycznym, czyli inne niż wynikają z ostatecznych rozliczeń rocznych.

Natomiast w przypadku gdy wypłaty lub zaliczki były faktycznie przekazywane w niewłaściwej wysokości i  skorygowane w następnym roku, korekta sporządzonej informacji nie jest możliwa. Rozliczenie roczne pit dotyczy roku minionego. W pit (pit za online) nie mogą być wykazane kwoty z roku 2020. Wszelkie dodatkowe wypłaty dokonywane po 1 stycznia 2020 r. wynikające z korekt rozliczeń roku poprzedniego nie są ujmowane w  informacji pit . Będą miały wpływ na informację pit 2020. W związku z tym PIT-11 nie może być korygowany w tym zakresie zarówno w okresie od 1 stycznia 2020 r. ani po przekazaniu go podatnikowi.

Może się zdarzyć, że płatnik wystawi PIT-11 z błędnie wskazaną kwotą składek na ubezpieczenie zdrowotne. Za błędy w pobraniu składki ZUS odpowiada płatnik, a nie podatnik. PIT-11 nie podlega korekcie w przypadku, gdy podatnik w roku podatkowym pobrał błędną kwotę składek. Tym samym podatnik odlicza kwotę błędną, ewentualnie wyjaśniając z płatnikiem różnicę w kwocie pobranej a należnej.

Korekta możliwa jest w przypadku błędów stwierdzonych w danych osobowych, np. numerze PESEL, NIP imieniu i nazwisku, adresie. Płatnik ma możliwość korygowania zeznań i informacji w przypadku, gdy dane na nim różnią się od tych, które powinien był wykazać w informacji. Jeśli podatnik w trakcie roku zmienił adres zamieszkania, powinien powiadomić o tym płatnika. Przepisy nie wskazują wprost, jaki adres zamieszkania należy wykazywać w informacjach PIT-11. Trzeba jednak przyjąć, że powinien to być adres zamieszkania aktualny na dzień 31 grudnia roku, za który jest sporządzany PIT-11, gdyż właśnie miejsce pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego decyduje o tym, który naczelnik urzędu skarbowego jest właściwy w sprawach podatku dochodowego za ten rok.

Korektę pit online można złożyć korzystając z programu pit .

 

Zerowa deklaracja PIT

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na podatników obowiązek składania rocznych zeznań po zakończeniu roku podatkowego. (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 8. Zeznania podatkowe).

Nie zawsze podatnik osiąga dochody albo osiągane przychody nie podlegają opodatkowaniu. Czy w takim przypadku istnieje obowiązek rozliczenia pit z zerowym podatkiem?

W myśl artykułu 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszystkie uzyskiwane przez nas dochody. Jeśli uzyskujemy dochody z więcej niż jednego źródła, opodatkowaniu podlega suma wszystkich zarobków. Wyjątkiem są pewne rodzaje przychodów (dochodów), które nie podlegają opodatkowaniu i nie trzeba rozliczać ich w deklaracji rocznej. Katalog przychodów, które nie powodują powstania obowiązku podatkowego został przedstawiony w artykule 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znajdziemy tam ponad 100 różnych świadczeń. Niektóre z nich są uzależnione jest od spełnienia dodatkowych warunków lub limitowane określoną kwotą, jak np. stypendia dla studentów.Zwolnione z podatku są np. różnego rodzaju świadczenia rodzinne, alimenty na dzieci, diety z delegacji pracowniczych, diety za pełnienie funkcji społecznych, odszkodowania i zadośćuczynienia. Podatku nie nalicza się np. od dochodu ze sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat od jej nabycia.

Jeżeli podatnik uzyskał wyłącznie takie kwoty, które pozostają zwolnione lub nie podlegają w ogóle opodatkowaniu, to zeznania podatkowego, również zerowej deklaracji,  nie trzeba składać.

Osoby fizyczne, które nie osiągnęły żadnych przychodów w danym roku podatkowym, jak np. niepracujące osoby będące na utrzymaniu współmałżonka, studenci na utrzymaniu rodziców, nie mają obowiązku składania rocznych deklaracji rozliczeniowych. Nie składają te osoby deklaracji z zerową wysokością przychodu, ponieważ nie osiągnęły żadnego przychodu. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami taka osoba nie musi sporządzać zeznania, w którym przychód, dochód i podatek wynoszą zero.

Jeżeli podatnik w latach poprzednich uzyskiwał przychody podlegające opodatkowaniu i składał rozliczenie roczne pit, ale zakończył działalność zarobkową, w roku podatkowym nie zarabiał na umowie o pracę i nie uzyskiwał przychodów z innych źródeł, to nie ma obowiązku rozliczania pit za ten rok (np. składał rozliczenie pit za 2013 i 2020, ale nie miał przychodu w , wtedy nie składa zerowego rozliczenia pit (rozliczenie pit online).

Przepisy nie nakazują, ale też nie zabraniają złożenia takiej deklaracji zerowej. Złożenie deklaracji zerowej może mieć na celu uzyskanie zaświadczenia o braku dochodu. Urząd skarbowy przyjmie pit zawierający same zera i na jego podstawie może wydać odpowiednie zaświadczenie, jeżeli podatnik złoży taki  wniosek. Organ skarbowy musi mieć czas na sprawdzenie zeznania, nawet jeśli jest to zerowa deklaracja,  więc trzeba wziąć pod uwagę, że sprawa nie będzie załatwiona  od ręki – czas oczekiwania na zaświadczenie to kwestia kilku dni.

Podsumowując: rozliczenie PIT zerowego nie jest wymagane ani konieczne w przypadku braku dochodów oraz dochodach niepodlegających opodatkowaniu.