Składki zdrowotne a podatek

Obliczając podatek należny za dany rok, nie zapominajmy o możliwości odliczenia naszych składek zdrowotnych. Niezależnie od tego, czy rozliczamy podatki jako pracownik, czy jako przedsiębiorca, mamy prawo do odliczenia od podatku (a nie dochodu) niezapłaconych przez nas składek zdrowotnych. Odliczamy wyłącznie 7,75 proc. podstawy składki zdrowotnej rocznie (rzeczywista składka, którą jesteśmy zobowiązani odprowadzić do ZUS wynosi 9 procent).
Składki pracownika
W przypadku pracownika, składki zdrowotne odprowadza pracodawca. W rozliczeniu najprościej będzie przepisać kwotę zsumowanych za cały rok składek z PIT-11 na deklarację roczną np. rozliczenie PIT za 2019. Nie należy jednak zapominać, że pracodawca może się pomylić, pobierając składki w niewłaściwej wysokości lub wpisać błędną kwotę. Istotne dla nas jest bowiem zsumowanie składek pobranych przez płatnika, a nie składek, które rzeczywiście odprowadził za nas do ZUS. Jeśli więc pracodawca z jakiś przyczyn zaniżył składki, możemy odliczyć taką kwotę, jaką odprowadził do ZUS, pomimo że jest niższa od należnej. W przypadku zaś kwoty zawyżonej, odliczamy tyle, ile rzeczywiście odprowadzono.

Składki przedsiębiorcy
Będąc przedsiębiorcą, mamy odliczenie w takiej samej wysokości podstawy ustalenia składki jak pracownik. Dotyczy to przedsiębiorców zarówno opodatkowanych na zasadach ogólnych, jak i ryczałtem lub kartą podatkową. Należy pamiętać, że odliczymy od podatku tylko składki odprowadzone na własne ubezpieczenie zdrowotne, a nie za ubezpieczenie pracowników czy zleceniobiorców. W tym przypadku jesteśmy tylko pośrednikiem w ich przekazywaniu. Do rocznego rozliczenia potrzebne nam będą dokumenty, a w szczególności dowód przelewu bankowego lub zaświadczenie z ZUS o odprowadzonych składkach zdrowotnych.

Warto wiedzieć, że podatnik-przedsiębiorca, oprócz własnych składek zdrowotnych, może też odliczyć składki zapłacone za tzw. osoby współpracujące. Będą nimi głównie członkowie najbliższej rodziny. Wszyscy muszą też spełnić dodatkowe warunki, tj. współpracować przy prowadzeniu przez niego działalności gospodarczej i pozostawać z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.