Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło

Co do zasady w przypadku umów zlecenia  odprowadzane są składki ZUS. Natomiast w przypadku umowy o dzieło wykonawca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych i nie opłaca z tego tytułu składek.

 

Umowy o dzieło

Od ogólnej zasady według której nie są odprowadzane składki ZUS od umowy o dzieło, istnieją wyjątki. Niektóre umowy o dzieło podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. W sytuacji, gdy zleceniodawca zawiera umowę o dzieło z pracownikiem, z którym jednocześnie ma podpisaną umowę o pracę, powstaje obowiązek odprowadzenia wszystkich obowiązkowych składek, jak w przypadku samej umowy o pracę.

Umowy zlecenia

W przypadku umów zlecenia składki zusowskie są naliczane i odprowadzane. Do końca roku nie było obowiązku opłacania składek od wszystkich zawartych umów-zleceń. Jeśli zleceniobiorca otrzymywał przychody z kilku takich umów, to tylko od wybranej (można było wybrać najniższą) był zobowiązany odprowadzać składki. Od pozostałych ubezpieczenia emerytalne i rentowe były dobrowolne,  obowiązywała tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 stycznia 2020 roku składki zusowskie  obowiązują od  wszystkich zleceń, jeśli ich suma nie przekracza wysokości płacy minimalnej.  Obowiązkiem ubezpieczenia objęta jest wybrana umowa. Jeśli jednak podstawa wymiaru składek z tej umowy będzie niższa od płacy minimalnej (w 2020 roku od 1850 zł), to kolejna umowa także będzie podlegać składkom ZUS, aż do osiągnięcia kwoty minimalnej. Jeśli więc zleceniobiorca wykonując pracę podlega jednocześnie np. trzem umowom, w sumie z nich otrzymując wynagrodzenie niższe lub równe minimalnemu, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym będzie podlegał z wszystkich trzech umów.

Zmiany zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 23 października 2020 r., której obowiązywanie w punktach dotyczących umów zleceń rozpoczęło się 1 stycznia 2020 roku.

Rozliczenie składek
Informację o  składkach, które zostały pobrane i odprowadzone w trakcie roku podatkowego otrzymujemy od zleceniodawcy na rocznej deklaracji PIT-11. W informacji PIT-11 zleceniodawca – płatnik wykazuje kwotę przychodu, kosztów jego uzyskania, pobranej zaliczki na podatek dochodowy oraz kwotę składek, które zostały pobrane w trakcie roku. Płatnik ma obowiązek przesłać zleceniobiorcy PIT-11 do końca lutego. Informacje te przenosimy do rozliczenia pit 37 lub pit 36, które składamy do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

 

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami mogą zostać umorzone przez urząd na wniosek podatnika. Możliwość taka przewidziana jest w art. 67a  § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.  

Zaległości podatkowe powstają, kiedy nie zapłacimy w terminie należnego fiskusowi podatku. W przypadku opóźnienia z zapłatą podatku lub zaliczek na podatek, ale również w przypadku opóźnień w opłacie innych należności związanych z podatkami, powstaje obowiązek naliczenia odsetek karnych.

Przykładem innych należności może być nadpłata wykazana nienależnie lub w zawyżonej wysokości w zeznaniu rocznym czy też bezprawnie otrzymany zwrot podatku.

Program do rozliczanie pit może być pomocny w poprawnym naliczaniu należności podatkowych. Program pit dokonuje obliczeń zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Rozliczenie pit online 2020 umożliwia też złożenie korekty pit.

Ordynacja podatkowa przewiduje, iż w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę.

Zaległością podatkową jest podatek nie zapłacony w terminie płatności (art.51 ustawy). Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę.

Podatnik zainteresowany umorzeniem należności dla fiskusa składa podanie wraz z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

Podanie powinno zawierać:

 • dokładne określenie rodzaju zaległości podatkowych, których podanie dotyczy oraz
 • wskazanie okresu za jaki zaległość podatkowa jest należna,
 • wskazanie okoliczności stanowiących ważny interes podatnika lub interes publiczny uzasadniających zastosowanie ulgi w postaci umorzenia,
 • wskazanie osoby, od której pochodzi podanie oraz jej adresu.

Podatnik będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej składa podanie o umorzenie zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę wraz z uzasadnieniem i dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących.

Dokumenty takie to:

 • zaświadczenia o dochodach,
 • zaświadczenia z urzędu pracy,
 • karta informacyjna z opieki społecznej,
 • kopie rozliczeń z urzędu skarbowego,,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • inne dokumenty mające wpływ na sytuację materialną oraz potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są dołączyć do podania:

 • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej im w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz
 • dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego przedsiębiorstwa (np. tzw. „bilans”, sprawozdanie F-01, rachunek zysków i strat, wykaz zobowiązań i należności, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub opatrzone datownikiem kopie rozliczeń z US, oświadczenie o stanie majątkowym itp.),
 • a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

Przedmiotem rozpatrywania wniosku o umorzenie może być jedynie zaległość podatkowa, tj. podatek, którego termin płatności już upłynął.

Złożenie podania i wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę zwolnione jest od obowiązku uiszczenia opłat.

Dla załatwienia sprawy i udzielenia odpowiedzi przewidziany jest 1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wpływu podania.