Sprawdź zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych

Popełnienie błędów w wypełnianej deklaracji podatkowej, złożenie jej po terminie albo do niewłaściwego Urzędu Skarbowego, może skutkować konsekwencjami ze strony fiskusa, takimi jak np. kara grzywny. Tego typu kar można uniknąć, jednakże zawsze trzeba się liczyć z obowiązkiem zapłaty odsetek. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej.

Czym są zaległości podatkowe?

Zaległością podatkową jest nieopłacony w ustawowo ustalonym terminie podatek, rata albo zaliczka na podatek. Podobnie jak zaległość podatkową należy również traktować wynagrodzenie inkasentów lub płatników (pobrane w wyższej, niż należy, wysokości), zwrot podatkowy (w przypadku, gdy podatnik otrzymał go, chociaż nie miał do niego prawa, albo gdy dostał go w wyższej, niż się należy, kwocie), jak również nadpłata (w sytuacji, kiedy przedstawiono ją w sumie wyższej, niż trzeba) albo oprocentowanie owej nadpłaty.

Wszystkie te przypadki traktuje się jako zaległości podatkowe, które podatnik ma obowiązek opłacić.

Jak się oblicza zaległości podatkowe?

Zaległości, czyli odsetki podatkowe, obliczane są według podstawowej lub obniżonej stawki, w zależności od sytuacji, w jakiej zadłużenie powstało. Odsetek jednakże nie trzeba płacić, jeżeli ich wysokość wynosi mniej niż 8,7 zł.

Wspomniana stawka podstawowa wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania lombardowego kredytu i nie może być niższa aniżeli 8%. Z kolei obniżona stawka to 50% ze stawki podstawowej. Odsetki podatkowe od towarów i usług w akcyzie wynoszą natomiast 150% stawki podstawowej.

Naliczanie odsetek – jak to się robi?

Należy mieć na uwadze, że odsetki podatkowe za zwłokę naliczane są od już kolejnego dnia po upływie ostatecznego i obowiązkowego terminu złożenia deklaracji PIT za online lub też w wersji papierowej (czyli osobiście w placówce skarbowej), jak również następnego dnia po dniu, do którego dana osoba była zobowiązana wpłacić podatek na dany rachunek bankowy właściwego organu podatkowego. Terminowe złożenie PIT-u jest więc niezwykle istotne.