Terminy zwrotu podatku

W rocznym rozliczeniu pit wykazujemy sumę przychodów uzyskanych w trakcie roku podatkowego oraz podajemy kwotę zaliczek na podatek – wpłacanych w trakcie roku. Podatnik korzystający z prawa do ulg i odliczeń może mieć nadpłatę podatku. Wtedy urząd skarbowy będzie zobowiązany zwrócić odpowiednie kwoty na rzecz podatnika.

Programy do rozliczenia pit 2020 (program do 2020 online) mogą służyć pomocą zarówno w poprawnym obliczeniu zobowiązań wobec fiskusa, jak i w optymalnym naliczeniu ulg i odliczeń dla podatnika.

Jeżeli ze złożonej po zakończeniu roku podatkowego deklaracji wynika, że w trakcie roku zostały wpłacone zaliczki na podatek w wysokości przekraczającej obliczoną np. przy pomocy programu pit 2020 kwotę należnego podatku, różnica ta w większości przypadków zostanie podatnikowi zwrócona.

W pewnych przypadkach nadpłata podatku nie jest zwracana, lecz zaliczana z urzędu na poczet zaległości podatkowych. Może się tak zdarzyć, gdy podatnik ma zaległości względem fiskusa również z innych tytułów niż podatek dochodowy.

Nadpłata powstaje z dniem złożenia rozliczenia pit. Od tej chwili liczony jest obowiązujący termin zwrotu nadpłaty – trzy miesiące. Jest to termin maksymalny. Najczęściej zwrot nadpłaconego podatku urzędy skarbowe realizują zdecydowanie wcześniej.

Forma rozliczenia pit nie decyduje o terminie zwrotu nadpłaty. Jednak w praktyce okazuje się, że szansę na szybszy zwrot mają podatnicy składający pit przez internet. Pit online trafia bezpośrednio do systemu elektronicznego i nie musi czekać na wprowadzenie przez urzędnika, jest od razu rozpatrywany.

Nie liczymy okresu trzymiesięcznego na zwrot podatku od obowiązującego terminu złożenia deklaracji przez podatnika (np. 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym dla deklaracji pit 36 i pit 37), lecz  od daty złożenia deklaracji podatkowej. Jest to niezależne od tego, w jakiej formie deklaracja była przekazana do organu skarbowego, czy złożona w okienku podawczym urzędu, wysłana pocztą, czy też przez program do rozliczania pit wysłana przez internet. . Nie ma też znaczenia, czy podatnik rozlicza się na podstawie otrzymanego już PIT-11 lub PIT-8C od płatnika, czy dokonuje rozliczenia bez tych dokumentów, na podstawie zgromadzonych danych o przychodach za dany rok.

Przykład: Pan Ireneusz złożył pit 2020 online niezwłocznie po otrzymaniu pit 11 od pracodawcy 29 lutego 2020. Z rozliczenia pit pojawiła się nadpłata. Urząd skarbowy ma obowiązek przekazać ją panu Ireneuszowi w terminie do 29 maja (trzy miesiące od dnia złożenia pit).

Przykład 2: Pan Mirosław liczył na szybki zwrot nadpłaconego podatku. Rozliczył pit 2020 online już 3 stycznia 2020 nie czekając na pit od pracodawcy. Pomógł mu w tym darmowy program pit 2020. Pan Mirosław powinien otrzymać zwrot nadpłaty podatku w ciągu trzech miesięcy, najpóźniej do dnia 3 kwietnia.

Korekta złożonego wcześniej pit powoduje, że organ podatkowy musi zwrócić nadpłacony podatek, wynikający z przedstawionej skorygowanej deklaracji w terminie 2 miesięcy, jednak nie musi to nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia pierwotnej, korygowanej deklaracji.

Przykład 3: Pani Magdalena przesłała pit 36 do urzędu skarbowego  w dniu 20 lutego 2020, a 2 marca złożyła korektę, z której wynikała wyższa kwota do zwrotu. Okres 2 miesięcy na rozpatrzenie korekty mija 3 maja. Ale urząd skarbowy ma czas na zwrot nadpłaty do 20 maja, gdyż decyduje tu termin 3 miesięcy od daty złożenia pierwotnej deklaracji.

Podjęcie kontroli deklaracji rocznej przez organy podatkowe nie zmienia terminu, w którym należny jest zwrot – nadpłata powinna zostać zwrócona w terminie 3 miesięcy.  Inaczej jest, gdy organ skarbowy wykryje w ramach czynności sprawdzających błędy w deklaracji podatkowej, wtedy  3 miesiące liczą się od zakończenia terminu na wniesienie przez podatnika sprzeciwu od doręczonej kopii skorygowanej deklaracji lub od daty dokonania korekty.

W przypadku braku zwrotu nadpłaty podatku w terminie podatnikowi przysługują odsetki za zwłokę liczone od dnia następnego po upływie terminu. Odsetek nie nalicza się, gdy kwota do zwrotu nie przekracza 11,60 zł.

Zwrot może nastąpić na kilka sposobów:

  • bezpośrednio w kasie urzędu skarbowego,
  • poprzez przekaz pocztowy,
  • na konto bankowe.

Podatnik może zrezygnować ze zwrotu podatku nadpłaconego i złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.