Wydatki uprawniające do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Ulga rehabilitacyjna dotyczy podatników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz podatników, na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne. Ustawodawca określił wydatki, których poniesienie uprawnia do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Od dochodu w pit można odliczyć tylko wydatki, które były przeznaczone na:

 • przystosowanie i urządzenie domów i lokali mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • adaptację pojazdów mechanicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • sprzęt, urządzenia i wszelkiego rodzaju narzędzia techniczne niezbędne w procesie rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, ale też ułatwiające wykonywanie codziennych czynności – dotyczy zarówno nabycia jak i naprawy (uwaga: nie uwzględnia się tu sprzętu gospodarstwa domowego)
 • zakup literatury i innych pomocy szkoleniowych dotyczących niepelnosprawności
 • opłaty za pobyty oraz zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne na turnusach, w różnego rodzaju placówkach leczniczych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych  a także  płatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem
 • koszty przewodników osób niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo posiadających I lub II grupę inwalidztwa – niewidomi lub I grupę – osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu, z ograniczeniem do kwoty 2280 zł w roku podatkowym. Program pit uwzględnia aktualny limit.
 • koszty związane z utrzymaniem psa asystującego dla osoby niewidomej – z limitem 2280 zł rocznie
 • opłacenie usług pielęgniarskich świadczonych w domu w okresie przewlekłej choroby dla osób z przyznaną I grupą inwalidztwa
 • wynagrodzenie dla tłumacza języka migowego
 • odpłatność za turnusy kolonijne i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 25. roku życia oraz płatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem
 • wydatki na leki stosowane stale lub czasowo zalecane przez lekarza specjalistę w kwocie miesięcznej stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznymi wydatkami a kwotą 100 zł. Jeśli w danym miesiącu różnica jest kwotą ujemną lub wynosi 0, nie można nic odliczyć w PIT). Rozlicz pit 2020 online, a program do rozliczania pit sam obliczy tę różnicę.
 • należności za odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne karetką transportu sanitarnego, a w przypadku osób niepełnosprawnych, zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa a także dzieci do lat 16 – również innymi środkami transportu.
 • koszty w wysokości nie przekraczającej kwoty 2280 zł  rocznie z tytułu używania własnego lub stanowiącego współwłasność samochodu osobowego osoby zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną z  I lub II grupą inwalidztwa albo dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia i mają orzeczenie o niepełnosprawności, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

W przypadkach kiedy określony jest limit wydatków w roku podatkowym, nie są wymagane faktury. Wystarczy wskazać z imienia i nazwiska osoby, które otrzymały wynagrodzenie w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego, zachować zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

W pozostałych przypadkach wysokość odliczeń ustala się na podstawie dokumentów, jakimi są faktury, rachunki, i paragony oraz oświadczenia podatnika o poniesionych wydatkach.

Odliczenie dotyczy tylko tych wydatków, które nie zostały podatnikowi zwrócone lub sfinansowane z funduszów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, funduszu zakładowego lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych. Jeśli dofinansowanie było częściowe, odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wysokością poniesionych wydatków, a kwotą dofinansowaną lub zwróconą.