Zasady ogólne opodatkowania w rozliczeniu PIT 2020 dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Jeżeli osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej (samozatrudnienie) nie podjęła żadnych kroków w zakresie wyboru formy opodatkowania, rozliczenie PIT online przeprowadza na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

Jeżeli jako osoba samozatrudniona pozostajesz przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, rozlicz PIT online korzystając z 18% stawki podatku, obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę wolną od podatku (556,02 zł) oraz obniżenia podatku o standardowe ulgi i odliczenia. Możliwe jest także odjęcie od podstawy opodatkowania opłaconych składek ubezpieczeniowych a od należnego podatku opłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego. Pamiętać należy, iż rozliczenie w oparciu o skalę podatkowa oznacza wyższy 32% próg opodatkowania dla nadwyżki przekraczającej 85.528 zł podstawy opodatkowania.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych opodatkowania zobowiązany jest do złożenia w terminie do 30 kwietnia deklaracji podatkowej (rozliczenie PIT online lub program PIT umożliwiają przygotowanie tego rodzaju deklaracji). Dodatkowym obowiązkiem samozatrudnionego jest — po wyborze miesięcznego lub kwartalnego systemu odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego — obliczanie i wpłacanie stosownych kwot na konto urzędu skarbowego. Ponieważ ustalenie wysokości zaliczek wymaga uprzedniego określenia podstawy opodatkowania, należy podjąć następujące kroki:

  • określenie należnego przychodu z danego okresu rozliczeniowego, nawet jeśli nie został jeszcze faktycznie otrzymany,
  • określenie poniesionych kosztów celem uzyskania, zachowania czy też zabezpieczenia źródeł przychodów (niebędących kosztami negatywnymi),
  • określenie dochodu za dany okres (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania)
  • określenie podstawy opodatkowania (dochód pomniejszony o ulgi i odliczenia oraz straty poniesione w latach poprzednich),
  • określenie wartości zaliczek na podatek w oparciu o kwotę wolną od podatku (556,02 zł), 18% lub 32% skalę podatku,
  • pomniejszenie zaliczki o zapłacone składki zdrowotne.

Przy obliczeniach tych należy kierować się zasadą zaokrąglania do pełnego złotego tak podstawy opodatkowania, jak i kwot zaliczek. Zaliczki należy wpłacać do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. W przypadku grudnia należy dokonać opłaty do 20 stycznia lub odpowiednio wcześniej, jeżeli deklaracja podatkowa zostanie złożona przed tym terminem. Płatności dokonuje się za pośrednictwem przelewu bankowego.