Zmiany w deklaracjach PIT za 2019 rok i terminy zwrotu podatku

Każdego roku podatnicy oczekują uproszczenia  przepisów podatkowych i ułatwienia rozliczeń z organami skarbowymi. Ministerstwo Finansów zapewnia, że przepisy podatkowe są nieustannie doskonalone, ale jest to proces skomplikowany i długotrwały.

Najbardziej interesują nas teraz tematy związane z rozliczeniami pit za 2020 rok. Warto przyjrzeć się, jakie zmiany w tym zakresie wprowadził ustawodawca.

Druki PIT

Jak co roku Ministerstwo Finansów aktualizuje wzory deklaracji pit dostosowując je do znowelizowanych przepisów podatkowych. Warto więc sprawdzić, czy do rozliczenia pit za 2020 rok obowiązują nowe wzory deklaracji, załączników  oraz informacji podatkowych, z których będziemy korzystali i jakie zmiany zostały w nich wprowadzone.

Aktualne wersje druków można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Wybierając program do rozliczania pit (rozlicza pit 2020 online) nie musimy martwić się, czy korzystamy z właściwych formularzy, gdyż program pit podsuwa nam aktualnie obowiązujące druki (pit 37 wersja 22, pit 36 wersja 22, pit 38 wersja 11 itd.)

Nowe wzory formularzy stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia r. Wyjątkiem jest druk PIT-6, który stosować należy do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

W przypadku składania korekty rozliczeń pit nie stosuje się nowych druków, lecz takie, na jakich złożone zostały zeznania.

Wysyłka PIT z zagranicy

Zasady składania zeznań podatkowych ułatwią zapewne terminowe składanie deklaracji przez osoby przebywające za granicą. Deklaracje przesyłane z zagranicy często składane były nieterminowo, co zagrożone było karą.

Dotychczas za datę doręczenia zeznań wysyłanych pocztą była data nadania tylko w polskiej placówce pocztowej. Od 2020 roku również dla deklaracji podatkowych nadanych w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej  lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym, data wysyłki będzie traktowana jako data doręczenia. W przypadku przesyłki z innych krajów za datę doręczenia będzie uznawana data otrzymania jej przez pocztę polską.

Korekta PIT

Wprowadzone zostało ułatwienie przy składaniu korekty rozliczeń pit. Od 2020 r. nie ma już obowiązku składania  ORD/ZU, czyli pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Jeśli zauważymy błąd w złożonym już rozliczeniu pit za 2020, wystarczy dokonać korekty poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej z zaznaczeniem, że celem jest korekta zeznania. Możemy też zapłacić niższe odsetki za zwłokę, jeśli zdążymy złożyć deklarację korygującą  w terminie 6 miesięcy od ostatecznego terminu złożenia deklaracji, a z korekty wyniknie niedopłata podatku. Będą one wynosiły 50% stawki podstawowej.

Brak załącznika PIT/UZ

Podatnicy, którym zabrakło podatku do odliczenia z tytułu ulgi na dzieci, składali razem z rozliczeniem pit załącznik PIT/UZ, aby otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi. Od roku 2020 (rozliczenie pit za 2020) załącznik PIT/UZ nie będzie już potrzebny, gdyż w pit 37 i pit 36 znalazły się dodatkowe pozycje do wykazania kwoty niewykorzystanej ulgi do zwrotu. Tak więc nie jest odebranie prawa do zwrotu, lecz tylko mniej druków do wypełniania.

 

Terminy zwrotu podatku

W rocznym rozliczeniu pit wykazujemy sumę przychodów uzyskanych w trakcie roku podatkowego oraz podajemy kwotę zaliczek na podatek – wpłacanych w trakcie roku. Podatnik korzystający z prawa do ulg i odliczeń może mieć nadpłatę podatku. Wtedy urząd skarbowy będzie zobowiązany zwrócić odpowiednie kwoty na rzecz podatnika.

Programy do rozliczenia pit 2020 (program do 2020 online) mogą służyć pomocą zarówno w poprawnym obliczeniu zobowiązań wobec fiskusa, jak i w optymalnym naliczeniu ulg i odliczeń dla podatnika.

Jeżeli ze złożonej po zakończeniu roku podatkowego deklaracji wynika, że w trakcie roku zostały wpłacone zaliczki na podatek w wysokości przekraczającej obliczoną np. przy pomocy programu pit 2020 kwotę należnego podatku, różnica ta w większości przypadków zostanie podatnikowi zwrócona.

W pewnych przypadkach nadpłata podatku nie jest zwracana, lecz zaliczana z urzędu na poczet zaległości podatkowych. Może się tak zdarzyć, gdy podatnik ma zaległości względem fiskusa również z innych tytułów niż podatek dochodowy.

Nadpłata powstaje z dniem złożenia rozliczenia pit. Od tej chwili liczony jest obowiązujący termin zwrotu nadpłaty – trzy miesiące. Jest to termin maksymalny. Najczęściej zwrot nadpłaconego podatku urzędy skarbowe realizują zdecydowanie wcześniej.

Forma rozliczenia pit nie decyduje o terminie zwrotu nadpłaty. Jednak w praktyce okazuje się, że szansę na szybszy zwrot mają podatnicy składający pit przez internet. Pit online trafia bezpośrednio do systemu elektronicznego i nie musi czekać na wprowadzenie przez urzędnika, jest od razu rozpatrywany.

Nie liczymy okresu trzymiesięcznego na zwrot podatku od obowiązującego terminu złożenia deklaracji przez podatnika (np. 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym dla deklaracji pit 36 i pit 37), lecz  od daty złożenia deklaracji podatkowej. Jest to niezależne od tego, w jakiej formie deklaracja była przekazana do organu skarbowego, czy złożona w okienku podawczym urzędu, wysłana pocztą, czy też przez program do rozliczania pit wysłana przez internet. . Nie ma też znaczenia, czy podatnik rozlicza się na podstawie otrzymanego już PIT-11 lub PIT-8C od płatnika, czy dokonuje rozliczenia bez tych dokumentów, na podstawie zgromadzonych danych o przychodach za dany rok.

Przykład: Pan Ireneusz złożył pit 2020 online niezwłocznie po otrzymaniu pit 11 od pracodawcy 29 lutego 2020. Z rozliczenia pit pojawiła się nadpłata. Urząd skarbowy ma obowiązek przekazać ją panu Ireneuszowi w terminie do 29 maja (trzy miesiące od dnia złożenia pit).

Przykład 2: Pan Mirosław liczył na szybki zwrot nadpłaconego podatku. Rozliczył pit 2020 online już 3 stycznia 2020 nie czekając na pit od pracodawcy. Pomógł mu w tym darmowy program pit 2020. Pan Mirosław powinien otrzymać zwrot nadpłaty podatku w ciągu trzech miesięcy, najpóźniej do dnia 3 kwietnia.

Korekta złożonego wcześniej pit powoduje, że organ podatkowy musi zwrócić nadpłacony podatek, wynikający z przedstawionej skorygowanej deklaracji w terminie 2 miesięcy, jednak nie musi to nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia pierwotnej, korygowanej deklaracji.

Przykład 3: Pani Magdalena przesłała pit 36 do urzędu skarbowego  w dniu 20 lutego 2020, a 2 marca złożyła korektę, z której wynikała wyższa kwota do zwrotu. Okres 2 miesięcy na rozpatrzenie korekty mija 3 maja. Ale urząd skarbowy ma czas na zwrot nadpłaty do 20 maja, gdyż decyduje tu termin 3 miesięcy od daty złożenia pierwotnej deklaracji.

Podjęcie kontroli deklaracji rocznej przez organy podatkowe nie zmienia terminu, w którym należny jest zwrot – nadpłata powinna zostać zwrócona w terminie 3 miesięcy.  Inaczej jest, gdy organ skarbowy wykryje w ramach czynności sprawdzających błędy w deklaracji podatkowej, wtedy  3 miesiące liczą się od zakończenia terminu na wniesienie przez podatnika sprzeciwu od doręczonej kopii skorygowanej deklaracji lub od daty dokonania korekty.

W przypadku braku zwrotu nadpłaty podatku w terminie podatnikowi przysługują odsetki za zwłokę liczone od dnia następnego po upływie terminu. Odsetek nie nalicza się, gdy kwota do zwrotu nie przekracza 11,60 zł.

Zwrot może nastąpić na kilka sposobów:

  • bezpośrednio w kasie urzędu skarbowego,
  • poprzez przekaz pocztowy,
  • na konto bankowe.

Podatnik może zrezygnować ze zwrotu podatku nadpłaconego i złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.