Zryczałtowany podatek dochodowy a oskładkowanie umowy zlecenia.

Znowelizowana Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Przed nowelizacją ustawy możliwe było zawieranie umów w taki sposób, aby unikać płacenia składek do ZUS. Do końca 2020 roku nie było obowiązku opłacania składek od wszystkich zawartych umów zlecenia. Jeśli zleceniobiorca otrzymywał przychody z kilku takich umów, to obowiązek odprowadzania składek dotyczył tylko jednej i można było wybrać umowę z najniższą kwotą wynagrodzenia.Od pozostałych ubezpieczenia emerytalne i rentowe były dobrowolne,  obowiązkowa była tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 stycznia 2020 roku składki zusowskie  są naliczane od  wszystkich zleceń, jeśli ich suma nie przekracza wysokości płacy minimalnej (w 2020 roku od 1850 zł). Wprawdzie nadal obowiązkiem ubezpieczenia objęta jest wybrana umowa. Jeśli jednak podstawa wymiaru składek z tej umowy jest niższa od płacy minimalnej, to kolejne umowy także będą podlegać składkom ZUS, aż do osiągnięcia kwoty minimalnej. Jeśli więc zleceniobiorca wykonując pracę podlega jednocześnie kilku umowom, w sumie z nich otrzymując wynagrodzenie niższe lub równe minimalnemu, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym będzie podlegał z wszystkich tych umów.

Zmiany zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 23 października 2020 r., której obowiązywanie w punktach dotyczących umów zleceń rozpoczęło się 1 stycznia 2020 roku.

Podatek ryczałtowy i składki do ZUS

W sytuacji, gdy przy umowie zlecenia istnieje obowiązek odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, nie ma to wpływu na podstawę opodatkowania w przypadku zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego. Dokonując potrącenia 18% zryczałtowanego podatku dochodowego należy pamiętać, że podatek taki pobiera się od przychodu brutto bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów a także bez odliczania ewentualnych składek na ubezpieczenia społeczne. Pobrane przez płatnika ewentualne składki ZUS nie zmniejszają podstawy opodatkowania, lecz zmniejszają kwotę wynagrodzenia. Bazą wyliczenia zaliczki w dalszym ciągu jest przychód wynikający z zawartej umowy zlecenia. Ponadto od zryczałtowanego podatku nie odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne, tak jak ma to miejsce przy obliczaniu zobowiązania podatkowego według zasad ogólnych.  

Przykład :

Pan Mirosław ma umowę zlecenie na kwotę 200 zł za roznoszenie ulotek. Pracuje na ½ etatu w innej firmie i otrzymuje tam wynagrodzenie niższe od minimalnego, przez co zlecenie musi zostać oskładkowane. Jakie  wynagrodzenie do wypłaty netto otrzyma pan Mirosław?

Przychód: 200 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne (bez chorobowego): 200 zł x 11,26% = 22,52 zł

Podstawa naliczania składek na ub. zdrowotne: 200 zł – 22,52 zł = 177,48 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana: 177,48 zł x 9% = 15,97 zł

Zryczałtowany podatek dochodowy: 200 zł x 18% = 36 zł

Wynagrodzenie do wypłaty: 200 zł – 22,52 zł – 15,97 zł – 36 zł  = 125,51 zł

Rozliczenie roczne PIT

W przypadku gdy podatnik w ciągu danego roku uzyska np. dochód opodatkowany według skali, składki ZUS rozliczy w zeznaniu rocznym wypełniając deklarację pit 36 lub pit 37. Program do rozliczenia pit 2020 pomoże szybko i prawidłowo rozliczyć pit online 2020.